Tag - Phân phối các nội dung tĩnh bằng chính sách bộ nhớ đệm hiệu quả