Tag - có thể chuyển đổi từ câu lệnh if else sang câu lệnh switch case được không