Java Khóa Học

[Bài 7] Vòng lặp trong Java (Loop in Java)

Vòng lặp trong Java, [Bài 7] Vòng lặp trong Java (Loop in Java)
Written by TINET

Bài viết đã được cập nhật vào:

Vòng lặp trong Java là gi? (Loop in Java)

Trong lập trình máy tính (computer programming), vòng lặp được sử dụng một cách thường xuyên, và mục đích là để thực thi nhiều lần một đoạn chương trình, Trong ngôn ngữ Java cũng vậy, vòng lặp được sử dụng để lặp một phần của chương trình nhiều lần với điều kiện được xác định trước

B%C3%A0i 7 V%C3%B2ng l%E1%BA%B7p trong Java Loops in Java intro - [Bài 7] Vòng lặp trong Java (Loop in Java)

Vòng lặp trong Java có mấy loại?

B%C3%A0i 7 V%C3%B2ng l%E1%BA%B7p trong Java Loops in Java type - [Bài 7] Vòng lặp trong Java (Loop in Java)

Vòng lặp trong Java có 3 loại:

 1. Vòng lặp For
 2. Vòng lặp For – Each
 3. Vòng lặp While
 4. Vòng lặp Do – While

 * Vòng lặp For (Java For Loop)

B%C3%A0i 7 V%C3%B2ng l%E1%BA%B7p For trong Java For Loop in Java - [Bài 7] Vòng lặp trong Java (Loop in Java)

Vòng lặp For trong java được sử dụng để lặp một phần của chương trình nhiều lần. Vòng lặp for thường được sử dụng trong trường hợp số lần lặp là cố định.

Cấu trúc:

for (statement 1; statement 2; statement 3) {
	// code block to be executed
}

Ví dụ:

for (int i = 0; i < 5; i++) {
	System.out.println(i);
}

Kết quả:

0
1
2
3
4

* Vòng lặp For-Each (Java For – Each Loop)

B%C3%A0i 7 V%C3%B2ng l%E1%BA%B7p for ech trong Java for each Loop in Java - [Bài 7] Vòng lặp trong Java (Loop in Java)

 

Vòng lặp For – Each được đưa vào Java từ phiên bản 5. Là một vòng lặp được sử dụng để duyệt qua (traverse) một mảng hoặc một tập hợp (collection), nó sẽ di chuyển lần lượt từ phần từ đầu tiên tới phần tử cuối cùng của mảng hoặc tập hợp.

Cấu trúc:

for (type variableName : arrayName) {
 // code block to be executed
}

Ví dụ:

//Khởi tạo mảng với r giá trị xe, kiểu dữ liệu là String;
String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
 
//Chạy vòng lặp for-each để duyệt các phần tử của mảng;
for (String i : cars) {
 System.out.println(i);
}

Kết quả:

Volvo
BMW
Ford
Mazda

* Vòng lặp While (Java While Loop)

B%C3%A0i 7 V%C3%B2ng l%E1%BA%B7p while trong Java While Loop in Java - [Bài 7] Vòng lặp trong Java (Loop in Java)

Vòng lặp While được sử dụng để thực thi nhiều lần một đoạn chương trình, khi một điều kiện vẫn còn đúng. Vòng lặp while thường được sử dụng khi số lần lặp không được xác định trước (Không cố định).

Cấu trúc:

while (condition) {
 // code block to be executed
}

Ví dụ:

int i = 0;
while (i < 5) {
 System.out.println(i);
 i++;
}

Kết quả:

0
1
2
3
4

* Vòng lặp Do-While (Java Do – While Loop)

B%C3%A0i 7 V%C3%B2ng l%E1%BA%B7p do while trong Java do while Loop in Java - [Bài 7] Vòng lặp trong Java (Loop in Java)

Vòng lặp Do – While được sử dụng để thực thi một đoạn chương trình nhiều lần. Đặc điểm của do-while là khối lệnh luôn được thực thi ít nhất một lần. Sau mỗi bước lặp (iteration), chương trình lại kiểm tra lại điều kiện, nếu điều kiện vẫn còn đúng, khối lệnh sẽ lại được thực thi.

Cấu trúc:

do {
 // code block to be executed
}
while (condition);

Ví dụ 1:

int i = 0;
do {
 System.out.println(i);
 i++;
}
while (i < 5);

Kết quả:

0
1
2
3
4

Ví dụ 2:

//Trong ví dụ này thì rõ ràng điều kiện không thỏa mãn cho vòng lặp chạy, 
nếu đối với vòng lặp ForWhile thì code trong vòng lặp sẽ không được thực thi,
//Nhưng Đối với vòng lặp Do-While thì code trong vòng lặp sẽ được chạy ít nhất 1 lần,
nghĩa là điều kiện dù có sai thì code trong vòng lặp vẫn được thực thi trước khi kết thúc;
//Ví dụ này cho thấy được sự khác nhau của vòng lặp While và vòng lặp Do-While;
 
int i = 10;
do {
 System.out.println(i);
 i++;
}
while (i < 9);

Kết quả:

10

Các câu Lệnh được sử dụng trong vòng lặp (Java Break and Continue)

Trong Java có 2 câu lệnh chính thường được sử dụng cho vòng lặp:

B%C3%A0i 7 V%C3%B2ng l%E1%BA%B7p trong Java Loops in Java break and continue - [Bài 7] Vòng lặp trong Java (Loop in Java)

 1. Lệnh Break
 2. Lệnh Continue

* Lệnh Break trong Java

Lệnh break có thể xuất hiện trong một vòng lặp. Nó là lệnh giúp chương trình thoát khỏi vòng lặp.

Ví dụ:

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 4) {
  break;
 }
 System.out.println(i);
}

Kết quả:

0
1
2
3

* Lệnh Continue trong Java

Lệnh continue có thể xuất hiện trong một vòng lặp, khi bắt gặp lệnh continue chương trình sẽ bỏ qua các dòng lệnh bên trong khối lệnh và phía dưới của continue và bắt đầu một bước lặp (Iteration) mới (Nếu các điều kiện vẫn đúng).

Ví dụ:

for (int i = 0; i < 10; i++) {
 if (i == 4) {
  continue;
 }
 System.out.println(i);
}

Kết quả:

0
1
2
3
//không có 4 -> đã bị bỏ qua bởi lệnh Continue;
5
6
7
8
9

Vậy là xong, chúc các bạn có một buổi học vui vẻ!


[Bài 7] Vòng lặp trong Java (Loop in Java) – Khóa học Java miễn phí tại Kynangso.net

About the author

TINET

guest
Nhập email nếu bạn muốn nhận thông báo về phản hồi trên bình luận của bạn.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Gửi đánh giá của bạn đến bài viết này!x
()
x