Java Khóa Học

[Bài 6] Mảng (Array) trong Java – Cách sử dụng For-Each với Mảng

Array trong Java, [Bài 6] Mảng (Array) trong Java – Cách sử dụng For-Each với Mảng
Written by TINET

Bài viết đã được cập nhật vào:

Mảng (Array) trong Java là gì?

java array syntax - [Bài 6] Mảng (Array) trong Java - Cách sử dụng For-Each với Mảng

Như bạn biết học có thể chưa biết mảng trong java là một đối tượng chứa các phần tử có kiểu dữ liệu giống nhau. Mảng là một cấu trúc dữ liệu nơi lưu trữ các phần tử giống nhau. Với mảng trong java chúng ta chỉ có thể lưu trữ một tập các phần tử có số lượng phần tử cố định. cố định ở đây là gì? là số số lượng phần tử trong mạng sẽ có định tại thời điểm mảng được khởi tạo!

Cách khai báo mảng (Array) trong Java

array examples - [Bài 6] Mảng (Array) trong Java - Cách sử dụng For-Each với Mảng

Để có thể khai báo một mảng, xác định kiểu dữ liệu và kèm theo dấu ngoặc vuông [];

String[] cars;

Bạn có thể khởi tạo một mảng (Array) bằng cách sau:

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};

Hoặc:

int[] myNum = {10, 20, 30, 40};
int[] numbers = new int[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};

Truy cập các phần tử trong mảng

Arrays1 - [Bài 6] Mảng (Array) trong Java - Cách sử dụng For-Each với Mảng

Để truy cập đến các phần tử trong mảng, chúng ta chỉ cần truy vấn tên mảng kèm theo vị trí phần tử trong dấu ngoặc vuông là xong:
Chú ý: cách đếm các phần tử trong mảng sẽ được bắt đầu từ 0
ví dụ: phần tử đầu tiên trong mảng sẽ có vị trí = 0

int[] numbers = new int[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
System.out.println(numbers[0]); //result = 1;
System.out.println(numbers[7]); //result = 8;
System.out.println(numbers[3]); //result = 4;
System.out.println(numbers[5]); //result = 6;

Thay đổi phần tử trong mảng

Cũng rất đơn giản, để có thể thay đổi được giá trị trong mảng bạn chỉ cần gán lại giá trị thông qua số tứ tự của phần tử đó ở trong mảng //bắt đầu = 0;

int[] numbers = new int[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
//thay đổi giá trị đầu tiên của mảng = 100;
numbers[0] = 100;
System.out.println(numbers[0]); //result = 100;
//thay đổi giá trị cuối cùng của mảng = 999;
numbers[7] = 999;
System.out.println(numbers[7]); //result = 999;

Lấy độ dài của mảng

 

int[] numbers = new int[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
System.out.println(numbers.length); //result = 7;

Vì trong Java, cách đếm của mảng sẽ bắt đầu từ 0 nên kết quả của mang trả về = 7 thì trên tế, mảng sẽ có 8 phần tử

Duyệt toàn bộ phần tử của mảng

Dùng vòng lặp for

int[] numbers = new int[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
  System.out.println(numbers[i]);
}

Dùng for-each

Cấu trúc:

for (type variable : arrayname) {
  ...
}

ví dụ:

int[] numbers = new int[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
for (int i : numbers) {
  System.out.println(i);
}

[Bài 6] Mảng (Array) trong Java – Cách sử dụng For-Each với Mảng – Khóa học Java cơ bản miễn phí tại – Kynangso.net

 

About the author

TINET

guest
Nhập email nếu bạn muốn nhận thông báo về phản hồi trên bình luận của bạn.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Gửi đánh giá của bạn đến bài viết này!x
()
x