Java Khóa Học

[Bài 1] Biến trong Java là gì? Cách khai báo biến? Các loại biến trong Java?

biến trong java, [Bài 1] Biến trong Java là gì? Cách khai báo biến? Các loại biến trong Java?
Written by TINET

Bài viết đã được cập nhật vào:

Biến trong Java là gì?

Biến là vùng nhớ dùng để lưu trữ các giá trị của chương trình. Mỗi biến gắn liền với một kiểu dữ liệu và một định danh duy nhất gọi là tên biến.

Variables - [Bài 1] Biến trong Java là gì? Cách khai báo biến? Các loại biến trong Java?

Trong lập trình cơ bản về Java, tất cả các biến phải được khai báo trước khi sử dụng.

Cách khai báo biến trong Java:

Cấu trúc cơ bản của việc khai báo các biến như sau:

VriableTypeNameDeclaration - [Bài 1] Biến trong Java là gì? Cách khai báo biến? Các loại biến trong Java?java varibale initialization - [Bài 1] Biến trong Java là gì? Cách khai báo biến? Các loại biến trong Java?

Để khai báo một biến trong java bạn chỉ cần thực hiện đoạn code sau:

int count = 100; //(Khởi tạo và gán giá trị trực tiếp trong lúc khởi tạo biến)
 
//hoặc:
 
int count; //(Khởi tạo trước)
 
count = 100; //(Gán giá trị sau)

Trong đó:

int là kiểu dữ liệu;

count là tên dữ liệu

100 là giá trị;

Trong java có khá nhiều kiểu dữ liệu như: String, int, double, boolean, …. (Mình sẽ nói rõ ở bài sau)

Vậy chốt lại thì để khai báo 1 biến khá đơn giản đúng không nào!

int mymoney = 1000;
String tencuabangai = "Nguyễn Thị Chi Pu";

Các loại biến trong Java?

Trong lập trình cơ bản về Java, chúng ta có 3 loại biến:

 • Biến địa phương (Local variables)
 • Biến thể hiện (Instance variables)
 • Biến của lớp/biến tĩnh (Class/Static variables)

Bây giờ mình cùng đi vào từng loại nhé

Biến local trong Java

 • Biến local là biến được khai báo trong một khối (block code), trong một method hoặc trong hàm khởi tạo. (hàm khởi tạo bản chất cũng là một method)
 • Biến local được tạo khi method hoặc khối code được gọi tới và bị hủy khi method hoặc khối code đó kết thúc
 • Biến local chỉ có thể được truy cập trung khối code hoặc method mà nó được khai báo
 • Biến local không có giá trị mặc định, do đó trước khi sử dụng biến local ta phải gán giá trị cho nó

Ví dụ:

public class Person {
 
 static String group;
 
 String name;
 
 {
  int age = 10;
  System.out.println(age);
 }
 public void show() {
  String website = "https://kynangso.net";
  System.out.println(website);
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  int age = 15; // local variable
  System.out.println(age);
 
  Person person = new Person(); // local variable
 }
}

Các biến local là: biến age trong block code, biến website trong method show(), biến age và biến person trong hàm main

Biến global / biến instance (biến toàn cục) trong java

 • Biến global hay còn gọi là biến instance / field của class là biến không được khai báo với từ khóa static đồng thời cũng không được khai báo trong method, block code hay hàm khởi tạo.
 • Biến instance được tạo khi một đối tượng của class được khởi tạo mà mất đi khi object đó bị hủy.
 • Biến instance được gán giá trị mặc định, với kiểu dữ liệu là số thì giá trị mặc định là 0, kiểu boolean giá trị mặc định là false, kiểu tham chiếu giá trị mặc định là null. Giá trị biến instance cũng có thể được khởi tạo khi khai báo hoặc bên trong hàm khởi tạo.
 • Biến instance có thể được truy cập bởi các method trong cùng class (trừ static method) và truy cập từ class bên ngoài tùy theo theo access modifier theo cú pháp ten_doi_tuong.ten_bien

Ví dụ:

public class Person {
 
 static String group; // static variable
 
 String name; // instance variable
 
 public void hello() {
  System.out.println(name);
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  Person person = new Person();
  person.hello();
 }
}

Biến name là biến instance, giá trị mặc định của nó là null. Biến nameđược tạo mỗi khi ta tạo một thể hiện (một object) của class Person.

3 Biến static

 • Biến static hay còn gọi là biến class là các biến được khai báo giống như các biến instance, điều khác biệt là chúng đi kèm với từ khóa static
 • Khác với biến instance, biến static được dùng chung cho tất cả các đối tượng được tạo từ class mà nó được khai báo.
 • Biến static được tạo khi chương trình bắt đầu chạy vì tự động bị hủy khi chương trình tắt.
 • biến static được truy cập giống như biến instance nhưng bạn có thể truy cập thông qua class thay vì thông qua object với cú pháp ten_class.ten_bien

Ví dụ:

public class Person {
 
 static String group; // static variable
 
 String name; // instance variable
 
 public static void main(String[] args) {
  Person person = new Person();
  Person.group = "ASIA";
  System.out.println(Person.group);
 }
}

Biến group là biến static, ta có thể truy cập nó thông qua tên class: Person.group

 

About the author

TINET

guest
Nhập email nếu bạn muốn nhận thông báo về phản hồi trên bình luận của bạn.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Gửi đánh giá của bạn đến bài viết này!x
()
x